Otwarta Sieć Ludzi Kultury REAGUJEMY!

PUBLIKACJA

REAGUJEMY! to Otwarta Sieć Ludzi Kultury. Skupia osoby pracujące w instytucjach kultury w miastach wojewódzkich i mniejszych miejscowościach oraz osoby spełniające się w działaniach organizacji pozarządowych i niesformalizowanych kolektywach. Celem Sieci jest wymiana idei, doświadczeń i praktyk w kulturze służących budowaniu przyjaznego społeczeństwa międzykulturowego.

Sieć ma formułę otwartą. Mogą do niej przystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, grupy formalne oraz nieformalne, a także osoby indywidualne, które działając w obszarze kultury chcą przyczynić się do budowania międzykulturowego i przyjaznego społeczeństwa. Warunkiem przystąpienia do REAGUJEMY! jest podpisanie listu intencyjnego, a także zobowiązanie do regularnego udziału w spotkaniach i pracy Sieci oraz aktywnego wspierania jej działań.

W pierwszym półroczu funkcjonowania Sieci zostałam zaproszona do facylitacji procesu strategicznego. Proces dochodzenia do określenia misji, wizji i wartości Sieci, a także naszych celów, był ustrukturyzowany i moderowany. Pozwoliło nam to na efektywną pracę i finalizowanie każdego spotkania z poczuciem satysfakcji z wykonanego zadania oraz jasnego planu na kolejne aktywności. W ahierarchicznej i równościowej strukturze Sieci udało nam się zbudować poczucie współodpowiedzialności za działania i wyniki podjętych zobowiązań. Facylitacja procesu uwolniła kreatywny potencjał i umożliwiła stworzenie warunków do wydajnej pracy przynoszącej każdorazowo szereg „małych konkretów”, jak zwykliśmy i zwykłyśmy określać w Sieci wszelkie mniejsze decyzje, ustalenia, pomysły i osiągnięcia, a także „dużych konkretów”. Jeden z nich właśnie oddajemy w Wasze ręce.

„Otwarty i Żywy Katalog Praktyk Międzykulturowych” to efekt naszej wielomiesięcznej wspólnej pracy. Katalog nazywamy „żywym” i „otwartym”, ponieważ jest dynamicznie rozwijającym się zbiorem praktyk, które będziemy adaptować i aktualizować w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby i konteksty kulturowe. „Żywy” oznacza, że dokument jest stale uaktualniany o nowe doświadczenia i rozwiązania. „Otwarty” podkreśla, że jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i zachęca do współtworzenia oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniami (także tymi postrzeganymi jako porażki) w duchu otwartości i współpracy. Nasz katalog jest zaproszeniem do odkrywania, jak różnorodność może wzbogacać środowisko kultury, a jednocześnie zachętą do pozytywnego zaangażowania i współpracy międzykulturowej.

Wielokrotnie zadawaliśmy i zadawałyśmy sobie pytanie, jak wspierać międzykulturowy dialog i współpracę. Wierzymy, że spotkanie zmienia wszystko. Od niego zaczyna się rozmowa, dzielenie się, kreowanie, współpraca – fundamenty społeczeństwa przyjaznego różnorodności. Jeśli nasze misja, wizja i wartości są Wam bliskie – zapraszamy do Otwartej Sieci Ludzi Kultury REAGUJEMY!. Nasze drzwi, umysły i serca są zawsze otwarte.

Olga Brzezińska
Menadżerka i promotorka kultury, facylitatorka procesu strategicznego Sieci REAGUJEMY!.Sie


Kontakt

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
NIP: 586-12-13-177
REGON: 000283156