Deklaracja dostępności


Jeśli jesteś osobą o szczególnych potrzebach i potrzebujesz pomocy przed zakupem biletu na koncert/spektakl/wydarzenie, prosimy o kontakt osobisty lub mailowy pod adresem sekretariat@gck.gdynia.pl lub telefoniczny: 667 022 652. Chcemy zrobić wszystko, by wydarzenie w Konsulacie Kultury było dla Ciebie dostępne i dało Ci takie same emocje jak każdemu. Przed zakupem biletu dla kogoś, prosimy o informację czy szczególne potrzeby są w związku z poruszaniem się o kulach, na wózku, z niedosłyszeniem, niedowidzeniem, niesprawnością intelektualną lub psychiczną. Chcemy jak najlepiej przygotować się na spotkanie i zaproponować najkorzystniejsze miejsce na widowni by zapewnić jak najpełniejszy odbiór wydarzenia.


Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści – w części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy.
Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe znajdują się w zakładce „Konsulat Kultury” – „Kontakt”.

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Wirtualny spacer jest dostępny cyfrowo w zakładce „Konsulat Kultury” – „O nas

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020.02.10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.01.31.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! W zgłoszeniu podaj:

• adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
• swoje imię i nazwisko,
• swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
• informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas. Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Kinga Tomaszewska. Możesz skontaktować się z nią mailowo – sekretariat@gck.gdynia.pl lub telefonicznie – 58 664 73 77.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gdyńskie Centrum Kultury, ul. Jana z Kolna 25, 81-354 Gdynia Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne od ul. Jana z Kolna oraz wejście od strony wewnętrznego patio. Do wejścia głównego prowadzą dwa schody bez poręczy. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podnośnik dla wózków do samodzielnej obsługi. Przy podnośniku znajduje się dzwonek do wezwania pracownika instytucji. Do wejścia od strony wewnętrznego patio prowadzi podjazd dla wózków.

Recepcja, w której znajduje się punkt informacyjny i kasa biletowa, znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Prowadzą do niej trzy schody. Między poziomem wejścia, a recepcją, znajduje się winda. Recepcja posiada stanowisko przystosowane do obsługi osób o ograniczonej mobilności.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze – toaleta, kawiarnia i recepcja oraz sala teatralna na I p.. Do sali teatralnej prowadzą schody z poręczą, w budynku znajduje się winda, która zapewnia dostęp do sali teatralnej.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na wprost drzwi do windy.

W niedalekiej odległości od budynku znajdują się 2 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (od strony ul. Władysława IV., obok przystanku autobusowego I Urząd Skarbowy).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przy recepcji znajdują się miejsca odpoczynku (dwa wygodne fotele).

Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
  2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno – komunikacyjnym,
  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione , podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej można:

  • złożyć osobiście w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Kultury
  • wysłać pocztą na adres:  Gdyńskie Centrum Kultury, ul. Jana z Kolna 25, 81-354 Gdynia
  • wysłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gck.gdynia.pl

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Kontakt

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
NIP: 586-12-13-177
REGON: 000283156