Sprzedaż i rezerwacja biletów


Regulamin sprzedaży biletów


Jeśli jesteś osobą o szczególnych potrzebach przed zakupem biletu na koncert/spektakl/wydarzenie, prosimy
o kontakt osobisty, mailowy pod adresem sekretariat@gck.gdynia.pl lub telefoniczny: 667 022 652. Chcemy zrobić wszystko,
by wydarzenie w Konsulacie Kultury było dla Ciebie dostępne i dało Ci takie same emocje jak każdemu.

Przed zakupem biletu dla kogoś, prosimy o informację czy osoba ta ma szczególne potrzeby w związku z poruszaniem się o kulach, na wózku, z niedosłyszeniem, niedowidzeniem, niesprawnością intelektualną lub psychiczną, by przygotować się na spotkanie i zaproponować najkorzystniejsze miejsce na widowni i jak najpełniejszy odbiór wydarzenia.


Obowiązek informacyjny przy sprzedaży biletów

W związku z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), Gdyńskie Centrum Kultury z siedzibą w Gdyni, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Kultury w Gdyni, zwane dalej GCK.
 2. GCK powołało inspektora ochrony  danych, z którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez GCK.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich wyklucza możliwość rezerwacji biletów na proponowane przez GCK wydarzenia.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie umowy dotyczącej sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez GCK. Przetwarzanie danych Pani/Pana jest niezbędne do wykonania zobowiązania.
 5. Dane, które przetwarzane są przez GCK: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e – mail, wykorzystywane są wyłącznie do podjęcia niezbędnych czynności związanych z rezerwacją biletów.
 6. Pani/Pan dane będą przetwarzane przez czas trwania Umowy i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym roszczeń publiczno-prawnych chyba, że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.
 7. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 8. Pan/Pani posiada prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia, przenoszenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania.

Rezerwacje

I. Rezerwacja Indywidualna:

 1. Rezerwacji Indywidualnych można dokonać:
  a) osobiście – kasa GCK (Konsulat Kultury, ul. Jana z Kolna 25)
  b) telefonicznie – 667 022 652
  c) mailowo – rezerwacje@gck.gdynia.pl
 2. Rezerwacja osobista i telefoniczna wymagają podania pracownikowi Kasy następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego. Tym samym widzowie wyrażają zgodę na kontakt ze strony pracownika GCK w celu skutecznej obsługi rezerwacji w przypadkach ewentualnych zmian w Repertuarze itp.
 3. Rezerwacje indywidualne przyjmowane są najpóźniej na 7 dni roboczych przed imprezą.
 4. Zarezerwowane bilety indywidualne należy odebrać w Kasie GCK do 7 dni roboczych przed datą wydarzenia. Po tym terminie bilety zostaną przeznaczone do ponownej sprzedaży.

II. Rezerwacja grupowa:

 1. Zarezerwowane bilety grupowe należy odebrać w Kasie GCK do 10 dni przed planowanym wydarzeniem. Po tym terminie bilety zostaną przeznaczone do ponownej sprzedaży.
 2. Bilet grupowy – można zarezerwować tylko drogą mailową, pod adresem rezerwacje@gck.gdynia.pl. Rezerwacja zostanie dokonana i jest ważna po otrzymaniu informacji zwrotnej z danymi dotyczącymi rezerwacji.

III. Bilety bezpłatne:

 1. Bezpłatny bilet, wydawany jest raz w roku, w ramach dostępności (pkt. 3 ppkt 7) i tylko na wydarzenia produkowane przez Gdyńskie Centrum Kultury, posiadaczom karty Gdynia Moje Miasto, i podlega takim samym prawom rezerwacji jak zwykły bilet; należy go odebrać bezpośrednio w kasie GCK, gdyż wymaga zeskanowania karty mieszkańca w systemie.

Formy płatności 

 1. Sprzedaż on-line (przez zewnętrzny serwis Interticket): w zakładce BILETY na stronie www.gck.gdynia.pl.
 2. Przelew (wyłącznie przy zakupie biletów grupowych): wpłaty należy dokonać do 10 dni roboczych przed spektaklem na nr konta GCK: 64 1440 1084 0000 0000 0079 6301.
  W tytule przelewu należy wpisać: nazwa spektaklu/wydarzenia, data, godzina, rodzaj biletów, ilość biletów. Potwierdzenie przelewu należy przesłać mailem na adres rezerwacje@gck.gdynia.pl do godziny 23.59 dnia poprzedzającego wygaśnięcie rezerwacji.
 3. Gotówka, karta płatnicza lub kredytowa, Blik: Kasa GCK. 
 4. Wystawiamy fakturę VAT na życzenie klienta do 30 dni od daty zakupu wyłącznie za okazaniem biletu i paragonu fiskalnego.UWAGA! Faktura z NIP-em firmy może być wystawiona tylko w przypadku, jeżeli nie został wystawiony paragon z kasy fiskalnej. Po wystawieniu paragonu, wystawienie faktury z NIP-em nie jest możliwe. 

Rodzaje biletów

 1. Normalny – przysługuje klientom niepodlegającym ulgom.
 2. Osobie z niepełnosprawnością, posiadającej orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, za okazaniem legitymacji uprawniającej do zniżki, a także jednej osobie towarzyszącej widzowi z niepełnosprawnością, przysługują bilety ulgowe o wartości 50% biletu normalnego.
 3. Ulgowy na wybrane wydarzenia – przysługuje emerytom, rencistom, uczniom, studentom do 26 roku życia, za okazaniem legitymacji uprawniającej do zniżki oraz osobom z niepełnosprawnością, które nie wymagają obecności opiekuna, na podstawie okazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 
 4. Grupowy szkolny na wybrane wydarzenia – grupie na każde 10 osób, przysługuje jeden bilet bezpłatny. 
 5. Grupowy na wybrane wydarzenia – grupie powyżej 10 osób przysługuje jeden bilet bezpłatny.
 6. Wejściówka – zniżka w wysokości – 50% przysługuje widzom na 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia wyłącznie w Kasie GCK. Zakup wejściówki możliwy wyłącznie w Kasie GCK 
 7. i tylko na wydarzenia produkowane przez GCK. Ilość wejściówek ograniczona.
 8. Bezpłatny bilet Gdynia Moje Miasto obowiązuje jedynie na wydarzenia produkowane przez GCK. Na wydarzenia podlegające promocji przeznaczonych jest 10 bezpłatnych biletów.

Promocje i ulgi

 1. Dzieci do lat 2 wchodzą bezpłatnie pod warunkiem, że będą siedziały u rodzica/opiekuna na kolanach. Zasada dotyczy tylko i wyłącznie wydarzeń dla dzieci z kategorii wiekowej do 6 roku życia oraz Małej Gdyńskiej Filharmonii. 
 2. Metropolitalna Karta do Kultury uprawnia do 10% zniżki na zakup biletu na wydarzenia produkowane przez GCK. 
 3. Karta Gdynia Rodzinna i Karta Gdynia Senior Plus uprawniają do 10% zniżki na zakup biletu na wydarzenia produkowane przez GCK. 
 4. Za okazaniem dokumentu ze zdjęciem można otrzymać 50% zniżki na zakup biletu na wydarzenie, które odbywa się w dniu urodzin. Dotyczy wydarzeń produkowanych przez GCK.
 5. Promocje nie łączą się, naliczane są od ceny biletu normalnego, zniżki nie dotyczą biletów promocyjnych i specjalnych.
 6. Wszystkie wskazane powyżej ulgi przysługują po okazaniu odpowiedniego dokumentu upoważniającego do uzyskania ulgi. Dokument należy pokazać w Kasie podczas zakupu oraz podczas wejścia na widownię.

Zwroty

 1. Bilety indywidualne można zwracać najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia.  Nie dotyczy biletów ze sprzedaży internetowej oraz biletów wymienionych z Voucherów. 
 2. Bilety grupowe można zwracać najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia.
 3. Za bilety zakupione za pomocą systemu Interticket należność zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem Interticket. 
 4. Zwroty należności za bilety dokonywane są jedynie w miejscu ich zakupu, po okazaniu paragonu fiskalnego dołączonego do biletów przy sprzedaży, paragonu z terminala płatniczego (w przypadku płatności kartą) dołączanego do biletów, lub faktury VAT. 
  W przypadku braku paragonu Kasa ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu biletów.
 5. Za niewykorzystane bilety Kasa nie zwraca należności.
 6. W przypadku odwołania wydarzenia lub zmiany w Repertuarze możliwa jest wymiana biletów na to samo wydarzenie lub inne z bieżącego Repertuaru lub w ostateczności odbiór gotówki.
 7. Za bilety grupowe zakupione przelewem należność zwracana będzie w tej samej formie.

Informacje dla widza

 1. Miejsca na widowni są numerowane.
 2. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na widownię.
 3. W trakcie wydarzeń obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz rejestracji audio-video.
 4. W trakcie wydarzeń obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Można spożywać napoje zakupione w Cafe Kultura w specjalnych opakowaniach „na wynos”.
 5. Organizator ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie pod wpływem alkoholu 
  i substancji odurzających.
 6. Widzów z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością ruchową prosimy o poinformowanie o niepełnosprawności w momencie zakupu biletu lub dokonywania rezerwacji. Pozwoli nam to zapewnić komfort Państwa wizyty na naszych wydarzeniach. Ze względu na układ widowni ilość miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich jest ograniczona i dotyczy tylko pierwszego rzędu. Prosimy przed dokonaniem zakupu biletu o kontakt z kasą.
 7. W Konsulacie Kultury w sytuacji obowiązywania przepisów pandemicznych widzowie mają obowiązek noszenia masek zakrywających drogi oddechowe (usta i nos).

a. Przebywanie na terenie teatru, szczególnie w jego pomieszczeniach – możliwe jest wyłącznie w maseczkach zasłaniających drogi oddechowe.
b. Widzowie są zobowiązani do samodzielnego zapewnienia sobie odpowiednich środków ochrony osobistej w postaci wyżej wymienionej maseczki zakrywającej.
c. GCK nie zapewnia bezpłatnych maseczek widzom – możliwa jest ich odpłatna dystrybucja w Kasie.
d. Widzowie uchylający się od obowiązku noszenia maseczek ochronnych mogą zostać wyproszeni z Konsulatu Kultury przez obsługę bileterską bądź pracowników ochrony, bez prawa żądania zwrotu pieniędzy za bilet.
e. Zużyte maski ochronne oraz inne środki ochrony osobistej należy wyrzucać do specjalnie w tym celu oznaczonych koszy na śmieci.

8. Dokonanie rezerwacji jak i zakup biletu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.


Kontakt

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
NIP: 586-12-13-177
REGON: 000283156