Praca

Ogłoszenie: Konkurs ofert na projekt nowej strony internetowej Konsulatu Kultury

ZAPYTANIE OFERTOWE / KONKURS

Na zaprojektowanie i wdrożenie nowej strony internetowej Konsulatu Kultury 

Ogłoszenie w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU MIASTA GDYNI

I. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej Gdyńskiego Centrum Kultury (GCK), 81-354 Gdynia, ul. Jana z Kolna 25, wpisanego do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdyni pod nr 3, NIP 586-12-13-177, Regon 000283156, reprezentowanego przez Dyrektorkę Beatę Nawrocką (dalej zwany „Zamawiającym”). 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

II. Wymagania formalne jakie muszą spełnić Oferenci oraz dokumenty składane w ramach zapytania

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (realizacja minimum 3 serwisów w najnowszych standardach) oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.  Opis sposobu przygotowania oferty

 • Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 • Do oferty należy dołączyć materiały świadczące o posiadanych kwalifikacjach, doświadczeniu i wcześniejszych realizacjach dotyczących przedmiotu zamówienia, portfolio wykonanych projektów (min. 3 strony internetowe wykonane i obecnie funkcjonujące z wykorzystaniem technologii opisanych w specyfikacji zamówienia. Strony internetowe mogą być przedstawione w formie adresów internetowych z opisem zastosowanych technologii).
 • Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
 • Oferta musi zawierać wstępny koncept grafiki strony głównej projektowanej dla GCK.
 • Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Zaoferowana cena wykonania zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 • Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • Zaoferowana cena wykonania zamówienia powinna zawierać cenę netto oraz cenę brutto za całość zamówienia. 

IV. Kryteria wyboru oferty

 • Estetyka wizualna strony – 20%
 • Ocena łatwości obsługi – 10%
 • Doświadczenie w realizacji stron internetowych – 10%
 • Cena – gwarancja niezmienności oferty do końca realizacji zadania – 50%
 • Czas realizacji  – 10%

Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym cła, podatki i inne opłaty, przeniesienie praw autorskich. Oferenci zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia (będzie kompletna). Cena może być tylko jedna.

V. Wybór Oferty

 1. Konkurs kończy się dokonaniem wyboru najkorzystniejszej Oferty lub unieważnieniem Konkursu. 
 2. Komisja sporządza protokół, w którym wskazuje zwycięzcę Konkursu lub informację o unieważnieniu. Protokół z przeprowadzonego Konkursu stanowi podstawę do zawarcia umowy Informacje o wynikach Konkursu Komisja zamieszcza w BIP Organizatora. 
 3. Oferent, którego Oferta została wybrana jako zwycięska, zobowiązany jest do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. 
 4. W przypadku wycofania się Oferenta od podpisania umowy, Organizator ma prawo podpisać umowę z następnym w kolejności Oferentem. 
 5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Oferent, Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów, bez względu na wynik postępowania. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu (unieważnienia Konkursu) na każdym etapie Konkursu, bez wyboru żadnej oferty, bez podawania przyczyny. Oferentom nie przysługuje odwołanie.

VI. Wdrożenie serwisu
Zamawiający wymaga, aby Oferent przeprowadził następujące prace związane z wdrożeniem strony:

 • Uruchomienie serwisu na serwerze Zamawiającego;
 • Przeszkolenie (telefoniczne lub zdalne) trzech osób ze strony Zamawiającego z zakresu obsługi systemu, w którym stworzona jest strona www;
 • Telefoniczne bezpłatne konsultacje odnośnie obsługi strony i systemu przez 3 miesiące od uruchomienia strony;
 • Udostępnienie instrukcji obsługi systemu w wersji pisemnej (papierowej – wydruk bądź elektronicznej – plik tekstowy).

VII. Prawa autorskie

Podpisanie umowy będzie wiązało się z przekazaniem praw autorskich do plików (każdego edytowalnego elementu graficznego szablonu) i kodów źródłowych w formacie uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

VIII. Wynagrodzenie Oferenta

 1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu usługi w całości, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru usługi.
 2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT/rachunku w terminie płatności do 21 dni.

IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Kultury (GCK), 81-354 Gdynia, ul. Jana z Kolna 25 do godziny 13.00 do dnia 10.09.2024 r. w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, opisane: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Gdyńskiego Centrum Kultury, lub w formie e-mailowej na adres: sekretariat@gck.gdynia.pl. Osoba do kontaktu: Kinga Tomaszewska.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Obowiązek informacyjny spoczywający na Organizatorze a wynikający z art. 13 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dotyczy osób fizycznych, od których dane osobowe zostały pozyskane w związku z prowadzonym Konkursem. 
 2. W odniesieniu do osób o których mowa w pkt 1 Organizator informuje, że Administratorem ich danych jest Gdyńskie Centrum Kultury, ul. Jana z Kolna 25, 81-354.
 3. Kontakt z powołanym u Zamawiającego Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.gigiewicz@gck.gdynia.pl 
 4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z Zapytaniem ofertowym na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Gdyńskiego Centrum Kultury.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176), podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową, tj. podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, marketingowe, sprzedażowe, windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze oraz organy kontrolne.
 6. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia konkursu oraz po jego zakończeniu w celach wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa, archiwalnych, dochodzenia roszczeń lun obroną swoich praw, przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, maksymalnie przez okres 10 lat, bądź do momentu wniesienia przez Operatora uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 7. Obowiązek podania danych wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu Cywilnego. 
 8. W odniesieniu do przedmiotowych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 
 9. Osoby, których dane osobowe zostały pozyskane w związku z prowadzonym Konkursem, posiadają: 
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, 
 • na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania danych osobowych ich dotyczących, pod warunkiem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie będzie skutkować zmianą wyniku Konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz nie będzie naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, 
 • prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane osobowe są przetwarzane uzna, że ich przetwarzanie narusza przepisy RODO. 

    10. Osobom, których dane osobowe zostały pozyskane w związku z prowadzonym Konkursem, nie przysługuje: 

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

 XI. Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny
 2. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana zgłaszającym oferty. 
 3. Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
 4. Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie ani środki odwoławcze przeciwko Organizatorowi z tytułu niewybrania jego Oferty lub unieważnienia Konkursu. 
 5. Integralną część Zapytania ofertowego stanowią: 

    6. Wszystkie informacje zawarte w Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do Zapytania są dla Oferenta wiążące i obowiązujące.

NABÓR – SPECJALISTA DS. INFORMACJI I PROMOCJI – nabór zakończony

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę.

Miejsce pracy: Gdyńskie Centrum Kultury, ul. Jana z Kolna 25, 81-354 Gdynia.

Wymiar pracy: ½ etatu (20 godzin tygodniowo) w systemie równoważnym hybrydowym.

Ogłoszenie ważne do: 15 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00

Obowiązki:

 1. opracowywanie i realizacja media planów i planów promocji wydarzeń i projektów GCK;
 2. tworzenie koncepcji reklamy i promocji, sprzedaży przy zastosowaniu różnorodnych narzędzi promocyjnych;
 3. przygotowywanie harmonogramu publikacji, tworzenie, redagowanie i publikowanie odpowiednich treści w celu kreowania pozytywnego wizerunku instytucji i promocji wydarzeń GCK;
 4. tworzenie tekstów, grafik, filmów, relacji oraz obróbka zdjęć z przeznaczeniem do publikacji mediach społecznościowych,
 5. zarządzanie kanałami społecznościowymi, zgodnie z obowiązującymi trendami;
 6. redagowanie tekstów i publikacji tematycznych, copywriting;
 7. opracowywanie informacji przesyłanych do informatora miejskiego “Ratusz”;
 8. redagowanie treści na stronę internetową;
 9. planowanie i tworzenie kampanii reklamowych w social mediach;
 10. opracowanie materiałów graficznych wg potrzeb GCK;
 11. współpraca z prasą i telewizją, portalem miejskim oraz innymi portalami;
 12. uczestnictwo w miejskich konferencjach prasowych;
 13. pełnienie roli rzecznika prasowego.

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie lub wyższe;
2) udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
3) biegła obsługa social mediów: FB, IG, YT etc.;
4) znajomość języka angielskiego;
5) znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem;
6) rozwinięte umiejętności komunikacyjne, „lekkie pióro”;
7) rzetelność, odpowiedzialność;
8) nieposzlakowana opinia.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– CV;
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
– kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
– kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji o treści : „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora: Gdyńskie Centrum Kultury z siedzibą w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 25, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na
stanowisko SPECJALISTA DS. INFORMACJI I PROMOCJI. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

Oferujemy:

• pracę w atrakcyjnej samorządowej instytucji kultury,
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• pakiet medyczny,
• możliwość udziału w ciekawych przedsięwzięciach kulturalnych.
Prosimy o przesyłanie kompletu dokumentów aplikacyjnych w terminie do dnia 15 kwietnia
2024 r. do godz. 15:00 na adres sekretariat@gck.gdynia.pl podając w tytule maila: „NABÓR
– SPECJALISTA DS. INFORMACJI I PROMOCJI”.
Dokumenty można również przesyłać pocztą tradycyjną lub składać osobiście w sekretariacie
Gdyńskiego Centrum Kultury przy ul. Jana z Kolna 25 w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„NABÓR – SPECJALISTA DS. INFORMACJI I PROMOCJI”.
Aplikacje niezawierające wymienionych wyżej dokumentów oraz te, które wpłyną do GCK
po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty
osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Klauzula informacyjna dla kandydatów rekrutujących w naborze:
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem (dalej ADO) Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum
  Kultury (dalej GCK) z siedzibą w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 25.
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez e-mail: sekretariat@gck.gdynia.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji.
 5. ADO przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o przekazane dane, konsekwencją
  czego będzie kontakt z wybranymi kandydatami.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, prawo
  do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na
  ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody
  na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy
  sekretariat@gck.gdynia.pl)
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
  związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

PRACOWNIK PUNKTU GASTRONOMICZNEGO CAFE KULTURA

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę.
Miejsce pracy: Gdyńskie Centrum Kultury, ul. Jana z Kolna 25, 81-354 Gdynia.
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo) w systemie równoważnym, praca również w weekendy.
Ogłoszenie ważne do: 15 stycznia 2024 r. do godz. 12.00

Podstawowe obowiązki: 
1) prowadzenie punktu gastronomicznego CAFE KULTURA w Gdyńskim Centrum Kultury;
2) bezpośrednia obsługa klienta, w tym sprzedaż oraz przygotowywanie posiłków;
3) planowanie zaopatrzenia i zamawianie produktów u dostawców;
4) prowadzenie gospodarki magazynowej;
5) dbanie o powierzony sprzęt oraz o wizerunek lokalu gastronomicznego;
6) budowanie pozytywnej atmosfery pracy w zespole.

Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie min. średnie;
2) udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
3) bardzo dobra organizacja pracy; 
4) skrupulatność, rzetelność, samodzielność;
5) umiejętność pracy pod presją czasu;
6) wysoka kultura osobista;
7) pozytywne nastawienie do ludzi;
8) nieposzlakowana opinia;
9) znajomość języka obcego oraz prawo jazdy kat. B będą dodatkowym atutem;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– CV,
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
– kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji o treści : „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora: Gdyńskie Centrum Kultury z siedzibą w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 25, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko PRACOWNIK PUNKTU GASTRONOMICZNEGO CAFE KULTURA. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

Oferujemy:
• pracę w atrakcyjnej samorządowej instytucji kultury,
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• pakiet medyczny,
• udział w ciekawych przedsięwzięciach kulturalnych.


Prosimy o przesyłanie kompletu dokumentów aplikacyjnych w terminie do dnia 15 stycznia 2024 r. do godz. 12:00 na adres sekretariat@gck.gdynia.pl podając w tytule maila: „NABÓR – PRACOWNIK PUNKTU GASTRONOMICZNEGO CAFE KULTURA.”. Dokumenty można również przesyłać pocztą tradycyjną lub składać osobiście w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Kultury przy ul. Jana z Kolna 25 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR – PRACOWNIK PUNKTU GASTRONOMICZNEGO CAFE KULTURA.”.

Osoby, których aplikacje nie będą zawierały wymienionych wyżej dokumentów oraz te, które wpłyną do GCK po wyżej określonym terminie nie wezmą udziału w procesie rekrutacyjnym.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna dla kandydatów rekrutujących w naborze:
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO, informujemy:
1. Administratorem (dalej ADO) Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Kultury (dalej GCK) z siedzibą w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 25.
2. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez e-mail: sekretariat@gck.gdynia.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji.
5. ADO przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o przekazane dane, konsekwencją czego będzie kontakt z wybranymi kandydatami.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy sekretariat@gck.gdynia.pl)
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Wolontariat

Wolontariusze poszukiwani!

Zapraszamy chętne osoby do podjęcia długotrwałej współpracy z Gdyńskim Centrum Kultury. Poszukujemy wolontariuszy, który pomogą nam w organizacji różnego rodzaju wydarzeń odbywających się w Konsulacie Kultury.

Oferujemy:
– umowę o wolontariat,
– ubezpieczenie NNW,
– zaświadczenie o wolontariacie,
-możliwość uczestnictwa w wydarzeniach,
– nowe kontakty i doświadczenie,
– miłą atmosferę

Kontakt: 585274900 z.zelez-richert@gck.gdynia.pl

Kontakt

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
NIP: 586-12-13-177
REGON: 000283156