Kulturalne dzieciaki w Konsulacie Kultury. Akcja lato!

W wakacje zapraszamy na dwa duże wydarzenia skierowane do rodzin. W lipcu będziemy wspólnie podróżować po świecie, szukając innych kultur, a w sierpniu lepiej poznamy okolice Konsulatu Kultury i wciągniemy Was w inspirującą grę!

  • Etno Inspiracje

27 lipca 2019, sobota, godz. 11:00-16:00

wstęp wolny

Poznaj kultury z różnych stron świata

Wybierzcie się z nami na poszukiwanie kultur z różnych części świata, które zainspirują nas do zabawy. Dzieci wraz z rodzicami zrobią swój pierwszy instrument, dowiedzą się czy misy potrafią śpiewać, zrobią tradycyjną lalkę-motankę, będą mogły postrzelać z łuku, a nawet na nim zagrać. Wszystkich chętnych zaprosimy do tańców przy muzyce świata i zagrania na afrykańskich bębnach z mistrzem djembe.

W programie:
warsztaty bębniarskie dla dużych i małych,
warsztaty „Zrób sam swój pierwszy instrument”,
ogród dźwięków – śpiewające misy,
warsztaty z tworzenia lalek-motanek,
world Aero Robik.

  • Śledź kulturę

25 sierpnia 2019, niedziela, godz. 11:00-16:00

Wstęp wolny, obowiązują zapisy (formularz rejestracyjny)

Dajcie się wciągnąć w przygodę, grę miejską. Punkty w mieście zaprowadzą Was do naszej siedziby, w której przez cały czas trwania gry będzie można rodzinnie spędzić czas. Nie zabraknie zabaw, animacji i warsztatów oraz strefy relaksu.

Gra „Śledź kulturę” przeprowadzi Was przez wiele ciekawych miejsc, w których spotkacie tajemnicze postaci z zadaniami przygotowanymi z myślą o rodzinach.

W programie:
rodzinna gra miejska,
dzień Rodzinny w Konsulacie Kultury – zabawy, animacje, warsztaty, strefa relaksu.

FORMULARZ REJESTRACYJNY GRY MIEJSKIEJ „ŚLEDŹ KULTURĘ” TUTAJ

REGULAMIN RODZINNEJ GRY MIEJSKIEJ „ŚLEDŹ KULTURĘ”

I Postanowienia ogólne.

1. Rodzinna gra miejska „Śledź kulturę”, zwana dalej Grą, odbędzie się 25 sierpnia 2019 roku i będzie trwała od godziny 10.30 do 16.00 na terenie miasta Gdyni.

2. Za organizację Gry odpowiedzialni są Gdyńskie Centrum Kultury – Konsulat Kultury oraz Mała Agencja Kulturalna Małgorzata Mach; (zwani dalej Organizatorami);

3.W grze mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne zorganizowane w zespoły tj. w grupy liczące od 2 do 6 osób, (dalej zwane Ławicami).

4. Gra rozpoczyna się od odebrania karty gry w punkcie startowym w Culturebox w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 30 w godzinach 10.30-14.00.

5. Karty Gry zbierane będą w Konsulacie Kultury przy ul. Jana z Kolna 25 do godziny 16.00.

6. Dla Ławic, które oddadzą w wyznaczonym czasie prawidłowo wypełnione karty gry, przewidziano upominki. 

7. Organizatorzy przewidują też nagrody specjalne dla Ławic, które najlepiej wykonają zadania dodatkowe. Zwycięzcę nagród specjalnych ogłosimy 26 sierpnia na stronie Gdyńskiego Centrum Kultury  www.gck.gdynia.pl. Pełna lista nagród specjalnych wraz z osobnym regulaminem dla Ławic starających się o zdobycie nagród specjalnych pojawi się na stronie www.gck.gynia.pl do 22 sierpnia 2019 roku.

II. Gracze i Ławice.

1.Gracze łączą się w Ławice;

2.Ławice składają się od  2 do 6 osób, w składzie których musi być przynajmniej jeden Gracz, który:

a.  jest osobą fizyczną,

b. ma pełną zdolność do czynności prawnych

c. zapoznał się z Regulaminem gry i otrzymał Kartę Gry;

3.Pełnoletni Gracz musi  być uprawniony do  wykonywania opieki w czasie Gry nad małoletnimi Graczami wchodzącymi w skład jego Ławicy  i  odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie małoletnich członków Ławic. Przystępując do Gry pełnoletni Gracz bierze na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną na cały czas trwania Gry za małoletnich członków swojej Ławicy. Odpowiedzialność ta obejmuje przede wszystkim szkody poniesione przez Gracza i/lub innych członków Ławice, a także szkody wyrządzone na Graczu i/lub członkach jego Ławice;

4.Osoby przystępujące do Gry nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;

5.Przystąpienie do Gry następuje w momencie odebrania Karty Gry Organizatorów. Jedna Karta Gry wydawana jest jednej Ławicy.

6.Odebranie Karty Gry stanowi  oświadczenie o  zapoznaniu się przez Graczy z niniejszym regulaminem oraz o  zobowiązaniu się do  jego przestrzegania;

7.Gracz wraz z zapisem do Gry wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów jego danych osobowych i udostępnia je w celu przeprowadzenia Gry;

8.Gracz przystępując do Gry wyraża nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, zgodę na wykorzystanie jego wizerunku  jego utrwalenie, publiczne udostępnienie i rozpowszechnianie przez Organizatorów w formie fotograficznej lub/i filmowej w celu przedstawienia relacji z Gry;

9. Graczy obowiązują zasady gry fair play.

10. Gracz w trakcie Gry ma obowiązek postępować zgodnie Regulaminem Gry pod groźbą wykluczenia z Gry ;

 III Rejestracja Drużyn.

1. Zgłoszenia udziału w Grze odbywają się drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie www.gck.gdynia.pl

2.Zgłoszenia udziału w Grze w formie elektronicznej rozpoczną się w dniu 1 sierpnia a zakończą  się w momencie  zgłoszenia udziału  maksymalnej dopuszczalnej liczby Drużyn (60). Przewidujemy też możliwość utworzenia listy rezerwowej.

3. Zgłoszenie do gry musi obejmować przewidywaną liczbę graczy w Ławicy, wskazywać Kapitana Ławicy, którym może być  wyłącznie Gracz spełniający wymagania opisane  w pkt II 2., kontakt telefoniczny i e-mail do Kapitana Ławicy oraz proponowaną nazwę Ławicy.

4.W Grze może wziąć udział maksymalnie 60 Ławic. O dopuszczeniu do Gry decyduje kolejność zgłoszeń.

5.Zakończeniem procesu rejestracji jest odebranie Karty Gry w punkcie startowym wskazanym, w pkt I 4. o wybranej podczas rejestracji godzinie w niedzielę 25 sierpnia 2019 roku.

6.Odebranie Karty Gry jest niezbędnym warunkiem udziału w Grze.

IV Zasady Gry.

1.Gracze są zobowiązani do znajomości Regulaminu Gry:

2.Gra polega na wykonaniu zadań  w dowolnej kolejności. Jedynie ostatnie zadanie będzie miało miejsce w Konsulacie Kultury przy ul. Jana z Kolna 25.

3.Kartę Gry należy oddać najpóźniej do godziny 16.00 w punkcie gry w Konsulacie Kultury w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 25.

4.Gra polega na wykonaniu zadań oraz odpowiedzi na pytania, zgodnie z Kartą Gry, którą każda Ławica odbierze w miejscu wskazanym w pkt I 4. Odpowiedzi na pytania umożliwią poznanie tajnego kodu i otworzenie drzwi w Konsulacie Kultury.

5.Podczas Gry, Gracze w Ławicach poruszają się pieszo, bezwzględnie przestrzegając zasad ruchu drogowego .

6.Warunkiem ukończenia Gry jest wykonanie wszystkich zadań.

7. Po zakończeniu Gry, Kartę Gry należy przekazać pracownikowi obsługi Gry zgodnie z pkt 3. powyżej.

Kontakt

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia
NIP: 586-12-13-177
REGON: 000283156